FORMER PRESIDENTS FROM 1975

Mr. V Hariharan
Mr. V Hariharan
Chennai
(1975-76)
Mr. M Prabhakar
Late Mr. M Prabhakar
Mumbai
(1976-77)
Mr. M L Capoor
Late Mr. M L Capoor
Calcutta
(1977-79)
Mr. J N Gupta
Late Mr. J N Gupta
Pune
(1979-80)
Mr. S Sankaran
Mr. S Sankaran
Bangalore
(1980-82)
Mr. H.P. Kanga
Late Mr. H.P. Kanga
Pune
(1982-83)
Mr. A Dasgupta
Mr. A Dasgupta 
Calcutta
(1983-85)
Mr. S Krishnaswamy
Mr. S Krishnaswamy 
Chennai
(1985-87)
Mr. H S Grewal
Mr. H S Grewal 
Delhi
(1987-89)
Mr. J N Mallya
Mr. J N Mallya 
(1989-91)
Mr. A K Sharma
Mr. A K Sharma
Mumbai
(1991-93)
Mr. C L Kapoor
Mr. C L Kapoor 
Bangalore
(1993-94)
Mr. A Mathias
Mr. A Mathias 
Jamshedpur
(1994-96)
Mr. Richard W Moras
Mr. Richard W Moras 
Mumbai
(1996-98)
Mr. V K Jain
Mr. V K Jain 
New Delhi
(1998- 2001 )
Mr. A.S. Navadikar
Mr. A.S. Navadikar
Pune
(2001- 2003)
Mr. M.K. Bhardwaj
Mr. M.K. Bhardwaj
New Delhi
(2003-2005)
Mr. S.K. Sharma
Mr. S. K. Sharma
Chandigarh
(2005-2007)
Mr. B.V.Iyer
Mr. B V Iyer
Thane
(2007-2009)
Mr. Suresh Kumar Sharma Mr. Suresh Kumar Sharma

(2009-2011)

Mr. C.Subbakrishna Mr. C.Subbakrishna
Bangalore
(2011-2013)
Mr. Lalbhai P Patel Mr. Lalbhai P Patel
(2013-2015)
Mr. Lalbhai P Patel MR. O P LONGIA
(2015-2017)